Certifikacijska shema

QM.A.03.07

1       POSTUPAK CERTIFIKACIJE

1.1         NDT metode i stupnjevi  Read More

1.2         Sektori i vrste proizvoda Read More

1.3         Zahtjevi za certifikaciju Read More

2       CERTIFIKACIJA

2.1         Administrativni postupak Read More

2.2         Valjanost certifikata Read More

2.3         Inicijalna certifikacija Read More

2.3.1          Kvalifikacijski ispiti za stupanj 1 i stupanj 2 Read More

2.3.2          Sadržaj i ocjena ispita za tlačnu opremu Read More

2.4         Obnova Read More

2.5         Recertifikacija Read More

2.5.1          Recertifikacijski ispit za stupanj 1 i stupanj 2 Read More

2.5.2          Recertifikacijski ispit za stupanj 3 Read More

3       PRAVILA I TUMAČENJA:

3.1         Kandidat Read More

3.2         Certificirano osoblje Read More

3.3         Poslodavac Read More

3.4         Stupnjevi kvalifikacije Read More

3.4.1          Stupanj 1Read More

3.4.2          Stupanj 2Read More

3.4.3          Stupanj 3Read More

3.5         Stručno osposobljavanjeRead More

3.6         Kreditni sustav – Prilog C

4       PRITUŽBE I ŽALBE Read More

5       ETIČKI KODEKS Read More

3.4      Stupnjevi kvalifikacije

Osoba certificirana u skladu s ovim postupkom svrstava se u jedan ili više od ukupno tri (3) stupnja certifikacije, ovisno o postignutom stupnju certifikacije.

3.4.1       Stupanj 1

Osoba s certifikatom stupnja 1 dokazala je sposobnost za provedbu nerazornih ispitivanja prema pisanoj uputi i pod nadzorom osoblja s certifikatom stupnja 2 ili 3. Unutar opsega kompetentnosti definiranih na certifikatu, osoba stupnja 1 ima ovlasti za:

 • • podešavanje opreme,
 • • provođenje ispitivanja,
 • • zapisivanje i klasificiranje rezultata u skladu s pisanim kriterijima,
 • • izvještavanje o nalazima.

Osoba s certifikatom stupnja 1 nije odgovorna za izbor metode i tehnike ispitivanja, niti ovlaštena za donošenje odluke o prihvatljivosti ili karakterizaciji nalaza ispitivanja (procjena rezultata ispitivanja).

3.4.2      Stupanj 2

Osoba s certifikatom stupnja 2 dokazala je sposobnost za provedbu i vođenje nerazornih ispitivanja u skladu s ustanovljenim i poznatim postupkom. Unutar opsega kompetentnosti definiranih na certifikatu, osoba ima ovlasti za:

 1. 1. izbor tehnike ispitivanja za metodu koja se koristi za ispitivanje,
 2. 2. definiranje ograničenja u primjeni ispitne metode/tehnike,
 3. 3. pripremu i pisanje uputa prema normama i specifikacijama nerazornih ispitivanja,
 4. 4. podešavanje i provjeravanje opreme,
 5. 5. provođenje i nadziranje ispitivanja,
 6. 6. interpretaciju i procjenu rezultata u skladu s normama, propisima ili specifikacijama koje se primjenjuju,
 7. 7. brigu i nadzor svih aktivnosti stupnja 2 i ispod,
 8. 8. uvježbavanje i vođenje osoblja stupnja 1 i 2,
 9. 9. priređivanje i potpisivanje izvještaja o nalazima nerazornih ispitivanja.

 

3.4.3      Stupanj 3

Osoba s certifikatom stupnja 3 dokazala je sposobnost vođenja i nadziranja svih postupaka nerazornih ispitivanja za metodu za koju je certificirana. Unutar opsega kompetentnosti definiranih na certifikatu, osoba stupnja 3:

 1. 1. preuzima punu odgovornost za ispitni centar i osoblje,
 2. 2. ustanovljava, pregledava i ocjenjuje upute i postupke nerazornih ispitivanja,
 3. 3. tumači norme, propise, specifikacije i postupke,
 4. 4. određuje pojedine metode, tehnike i postupke koji se upotrebljavaju,
 5. 5. izvodi i nadzire sve aktivnosti osoblja stupnja 1 i 2,
 6. 6. vodi osoblje za nerazorna ispitivanja na svim stupnjevima,
 7. 7. provodi i odgovara za procjenu i interpretaciju rezultata u skladu s normama, propisima i specifikacijama,
 8. 8. ima dovoljno praktičnih znanja o primjenjenom materijalu, proizvodnji i proizvodnoj tehnologiji da može odabrati metode i razraditi tehnike nerazornoga ispitivanja, te sudjeluje u razradi kriterija prihvatljivosti, kada oni nisu određeni/dostupni,
 9. 9. ima općenito znanje o drugim metodama nerazornih ispitivanja.

Sastoje se od sljedećih ispita:

 • • opći,
 • • specifični,
 • • praktični
 • • za tlačnu opremu (opcionalno)

Da bi stekao certifikat kandidat mora imati najmanje 70% točnih odgovora na svakom dijelu ispita. Za praktični dio ispita kandidat mora imati najmanje 70% točnosti za svaki ispitani uzorak i pisanu uputu (za stupanj 2).

Uz dozvolu CeNI-Cert kandidat za praktični dio ispita može koristiti svoj uređaj ili opremu.

Kandidatima se ne dozvoljava unošenje u prostoriju za ispit bilo kakvih pomagala bez odobrenja ispitivača.

Kandidat koji nije postigao prolaznu ocjenu za certifikaciju može ponoviti bilo koji dio ispita (opći, specifični ili praktični) dva puta, s time da se ponovni ispit ne smije provesti ranije od jednog mjeseca od dana polaganja ispita, ali ne kasnije od 12 mjeseci od prvog polaganja.

Kandidat koji nije položio ponovljeni ispit drugi put prijavljuje se i polaže ispit prema istom postupku kao i kandidati koji ispit polažu prvi put.

2.3         Inicijalna certifikacija 

Da bi mogli pristupiti kvalifikacijskom ispitu kandidati moraju uspješno obaviti odgovarajuće osposobljavanje i ispuniti zahtjeve za izobrazbu, industrijsko iskustvo i valjani pregled vida, .

Kandidati se upoznaju usmeno s uvjetima za polaganje ispita i eventualni ponovni pristup ispitu:

 • • prvi dan seminara,
 • • prije početka ispita,
 • • na upit

Kandidati se o rezultatima ispita moraju pojedinačno obavijestiti najkasnije 14 (četrnaest) dana po provedenom ispitu. Obavijest može biti usmena, pisana ili na drugi pogodan način.

2.4         Obnova 

Nakon završetka prvog perioda valjanosti i svakih deset godina nakon toga, CeNI-Cert administrativno obnavlja certifikat za novi period od pet godina ako certificirana osoba dostavi slijedeće:

 1. pisani dokaz o zadovoljenju uvjeta za pregled vida unutar zadnjih 12 mjeseci,
 2. dokaz o neprekidnom zadovoljavajućem radu bez značajnih prekida u metodi za koju se zahtijeva obnova certifikata,

Ako točka b) nije ispunjena kandidat se upućuje na recertifikaciju.

Ako uvjeti za administrativnu obnovu stupnja 3 nisu stečeni (neprolazna ocjena), za certificiranu osobu slijede ista pravila kao za kandidate za recertifikaciju.

U slučaju da kandidat ne položi recertifikacijski ispit, certifikacija će se smatrati nevaljanom i kandidat za taj stupanj, sektor i metodu ponovo predaje zahtjev za certifikaciju.

Postupak za obnovu certifikata pokreće kandidat i to u vremenu do 6 mjeseci prije prestanka valjanosti certifikata. Prema odluci CeNI-Cert, obnova certifikata može se provesti do godine dana nakon isteka valjanosti, a nakon toga nema izuzetaka i kandidati se upućuju na recertifikaciju.

2.5         Recertifikacija 

Nakon završetka svakog drugog perioda valjanosti (i svakih deset godina nakon toga) certifikaciju produžuje CeNI-Cert za novi period od 5 godina, na temelju zahtjeva u točkama (2.5.1 i 2.5.2).

Odgovornost certificirane osobe je pokretanje postupka za recertifikaciju ili obnovu valjanosti certifikata. Ako prođe više od 12 mjeseci od isteka valjanosti certifikata, kandidat polaže kompletni ispit (opći, specifični i praktični) za stupanj 1 i 2, odnosno glavnu metodu za stupanj 3.

2.5.1          Recertifikacijski ispit za stupanj 1 i stupanj 2 

Kandidat mora uspješno završiti praktični dio ispita na ispitnim uzorcima sličnim onima prema prijavljenom sektoru, kojim se procjenjuje trenutna sposobnost provedbe nerazornih ispitivanja. Za recertifikaciju stupnja 2 zahtijeva se pisanje upute za ispitivanje zadanoga uzorka za osoblje sa stupnjem 1. Ako osoba ne postigne najmanje ocjenu od 70% za svaki uzorak, ponovni ispit cijele recertifikacije dopušta se jednom, i to ne prije 7 dana nakon ispita i prije isteka 6 mjeseci od dana pristupa ispitu.

U slučaju da se ispit ne položi, certifikacija će se smatrati nevaljanom i certificirana osoba za taj stupanj, sektor i metodu ponovo predaje zahtjev za certifikaciju. Tada nema nikakvih ispitnih izuzetaka.

2.5.2          Recertifikacijski ispit za stupanj 3 

Certificirana osoba stupnja 3 koja zahtjeva recertifikaciju mora pružiti dokaze o neprekinutoj kompetentnosti na sljedeći način:

 1. pristupiti pismenom ispitu,
 2. zadovoljiti uvjete kreditnog sustava (vidjeti Prilog C).

Certificirana osoba odlučuje da li će pristupiti pismenom ispitu ili će skupiti uvjete za kreditni sustav. Ako osoba odabere kreditni sustav dostavlja traženu dokumentaciju ovjerenu od poslodavca.

U oba slučaja (pismeni ispit ili kreditni sustav) certificirana osoba mora pružiti dokaze, prihvatljive za CeNI-Cert, o neprekinutim praktičnim kompetencijama u metodi ili položiti praktični ispit stupnja 2, pri čemu nije zahtjevano pisanje NDT radne upute.

Ako certificirana osoba koja zahtjeva recertifikaciju putem kreditnog sustava ne zadovolji uvjete, dopušta se polaganje pismenog dijela ispita. Ako je postignuti rezultat ispita manji od 70%, dopušta se jedno ponavljanje ispita unutar 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva za recertifikaciju putem kreditnog sustava.

2.5.1          Recertifikacijski ispit za stupanj 1 i stupanj 2 

Kandidat mora uspješno završiti praktični dio ispita na ispitnim uzorcima sličnim onima prema prijavljenom sektoru, kojim se procjenjuje trenutna sposobnost provedbe nerazornih ispitivanja. Za recertifikaciju stupnja 2 zahtijeva se pisanje upute za ispitivanje zadanoga uzorka za osoblje sa stupnjem 1. Ako osoba ne postigne najmanje ocjenu od 70% za svaki uzorak, ponovni ispit cijele recertifikacije dopušta se jednom, i to ne prije 7 dana nakon ispita i prije isteka 6 mjeseci od dana pristupa ispitu.

U slučaju da se ispit ne položi, certifikacija će se smatrati nevaljanom i certificirana osoba za taj stupanj, sektor i metodu ponovo predaje zahtjev za certifikaciju. Tada nema nikakvih ispitnih izuzetaka.

2.5.2          Recertifikacijski ispit za stupanj 3 

Certificirana osoba stupnja 3 koja zahtjeva recertifikaciju mora pružiti dokaze o neprekinutoj kompetentnosti na sljedeći način:

 1. pristupiti pismenom ispitu,
 2. zadovoljiti uvjete kreditnog sustava (vidjeti Prilog C).

Certificirana osoba odlučuje da li će pristupiti pismenom ispitu ili će skupiti uvjete za kreditni sustav. Ako osoba odabere kreditni sustav dostavlja traženu dokumentaciju ovjerenu od poslodavca.

U oba slučaja (pismeni ispit ili kreditni sustav) certificirana osoba mora pružiti dokaze, prihvatljive za CeNI-Cert, o neprekinutim praktičnim kompetencijama u metodi ili položiti praktični ispit stupnja 2, pri čemu nije zahtjevano pisanje NDT radne upute.

Ako certificirana osoba koja zahtjeva recertifikaciju putem kreditnog sustava ne zadovolji uvjete, dopušta se polaganje pismenog dijela ispita. Ako je postignuti rezultat ispita manji od 70%, dopušta se jedno ponavljanje ispita unutar 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva za recertifikaciju putem kreditnog sustava.

1.3         Zahtjevi za certifikaciju 

U cilju stjecanja certifikata potrebno je ispuniti sljedeće zahtjeve: