Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Magnetska metoda

Temeljne norme
HRN EN ISO 9934-1Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje magnetnim česticama — 1. dio: Opća načela (ISO 9934-1:2016; EN ISO 9934-1:2016)
Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1: General principles (ISO 9934-1:2016; EN ISO 9934-1:2016)
HRN EN ISO 3059Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima i ispitivanje magnetnim česticama — Uvjeti promatranja (ISO 3059:2012; EN ISO 3059:2012)
Non-destructive testing — Penetrant testing and magnetic particle testing — Viewing conditions (ISO 3059:2012; EN ISO 3059:2012)
ISO 24497-2Non-destructive testing – Metal magnetic memory – Part 2: General requirements
HRN EN ISO 9934-2Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje magnetnim česticama — 2. dio: Ispitna sredstva (ISO 9934-2:2015; EN ISO 9934-2:2015)
Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 2: Detection media (ISO 9934-2:2015; EN ISO 9934-2:2015)
HRN EN ISO 9934-3Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje magnetnim česticama — 3. dio: Oprema (ISO 9934-3:2015; EN ISO 9934-3:2015)
Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 3: Equipment (ISO 9934-3:2015; EN ISO 9934-3:2015)
HRN EN ISO 12707Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje magnetskim česticama — Terminološki rječnik (ISO 12707:2016; EN ISO 12707:2016)
Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Vocabulary (ISO 12707:2016; EN ISO 12707:2016)
ISO 24497-1Non-destructive testing — Metal magnetic memory — Part 1: Vocabulary
Primijenjene (proizvodne) norme
HRN EN 1369:2014Ljevarstvo — Ispitivanje magnetskim česticama (EN 1369:2012)
Founding — Magnetic particle testing (EN 1369:2012)
ISO 4986:2010Steel castings — Magnetic particle inspection
HRN EN 10228-1Nerazorno ispitivanje čeličnih otkivaka — 1. dio: Ispitivanje magnetskim česticama (EN 10228-1:2016)
Non-destructive testing of steel forgings — Part 1: Magnetic particle inspection (EN 10228-1:2016)
HRN EN ISO 17638:2016Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Ispitivanje magnetnim česticama (ISO 17638:2016; EN ISO 17638:2016)
Non-destructive testing of welds. Magnetic particle testing
HRN EN ISO 23278:2015Nerazorno ispitivanje zavara — Ispitivanje zavara magnetskim česticama — Razine prihvatljivosti (ISO 23278:2015; EN ISO 23278:2015)
Non-destructive testing of welds — Magnetic particle testing — Acceptance levels (ISO 23278:2015; EN ISO 23278:2015)
ISO 24497-3Non-destructive testing – Metal magnetic memory – Part 3: Inspection of welded joints
HRN EN ISO 10893-3Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 3. dio: Automatizirano ispitivanje mjerenjem propuštanja magnetskog toka bešavnih i zavarenih
(osim elektrolučno zavarenih pod praškom)feromagnetskih čeličnih cijevi po cijelome opsegu radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti 
Non-destructive testing of steel tubes — Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded)
ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-3:2011; EN ISO 10893-3:2011)
HRN EN ISO 10893-5Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 5. dio: Pregled bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cijevi
magnetskim česticama radi otkrivanja površinskih nepravilnosti (ISO 10893-5:2011; EN ISO 10893-5:2011)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 5: Magnetic particle inspection of seamless and welded
ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections (ISO 10893-5:2011; EN ISO 10893-5:2011)