Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Ultrazvučna metoda

Temeljne norme
HRN EN ISO 16810 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Opća načela (ISO 16810:2012; EN ISO 16810:2014)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — General principles (ISO 16810:2012; EN ISO 16810:2014)
HRN EN ISO 5577 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Terminološki rječnik (ISO 5577:2017; EN ISO 5577:2017)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Vocabulary (ISO 5577:2017; EN ISO 5577:2017)

HRN EN ISO 23243

 
Nerazorno ispitivanje — Nazivlje — Nazivi koji se upotrebljavaju pri ultrazvučnom ispitivanju višepretvorničkom tehnikom (EN 16018:2011)
Non-destructive testing — Terminology — Terms used in ultrasonic testing with phased arrays (EN 16018:2011)
HRN EN ISO 2400 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Specifikacija za radni etalon br. 1 (ISO 2400:2012; EN ISO 2400:2012)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012; EN ISO 2400:2012)
HRN EN ISO 7963 Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje ultrazvukom — Specifikacija radnog etalona br. 2 (ISO 7963:2006; EN ISO 7963:2010)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 2 (ISO 7963:2006; EN ISO 7963:2010)

HRN EN ISO 22232-1

Nerazorno ispitivanje — Karakterizacija i provjeravanje opreme za ispitivanje ultrazvukom — 1. dio: Instrumenti (EN 12668-1:2010)
Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 1: Instruments (EN 12668-1:2010)

HRN EN ISO 22232-2

Nerazorno ispitivanje — Karakterizacija i provjeravanje opreme za ispitivanje ultrazvukom — 2. dio: Sonde (EN 12668-2:2010)
Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 2: Probes (EN 12668-2:2010)

HRN EN ISO 22232-3

Nerazorno ispitivanje — Karakterizacija i provjera opreme za ispitivanje ultrazvukom — 3. dio: Kombinirana oprema (EN 12668-3:2013)
Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 3: Combined equipment (EN 12668-3:2013)
HRN CEN/TR 15134 Nerazorno ispitivanje — Automatizirano ispitivanje ultrazvukom — Odabir i primjena sustava (CEN/TR 15134:2005)
Non-destructive testing — Automated ultrasonic examination — Selection and application of systems (CEN/TR 15134:2005)
HRN EN 15317 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Kakakterizacija i provjera opreme za mjerenje debljine ultrazvukom (EN 15317:2013)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment (EN 15317:2013)
ISO 16831 Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment
HRN EN ISO 16946 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Specifikacija za stepeničasti radni etalon (ISO 16946:2017; EN ISO 16946:2017)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for step wedge calibration block (ISO 16946:2017; EN ISO 16946:2017)
HRN EN ISO 18563-1 Nerazorno ispitivanje — Karakterizacija i provjeravanje ultrazvučne višepretvorničke fazno upravljane opreme — 1. dio: Instrumenti (ISO 18563-1:2015; EN ISO 18563-1:2015)
Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment — Part 1: Instruments (ISO 18563-1:2015; EN ISO 18563-1:2015)
HRN EN ISO 18563-2 Nerazorno ispitivanje — Karakterizacija i provjeravanje ultrazvučne višepretvorničke fazno upravljane opreme — 2. dio: Sonde (ISO 18563-2:2017; EN ISO 18563-2:2017)
Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment — Part 2: Probes (ISO 18563-2:2017; EN ISO 18563-2:2017)
HRN EN ISO 18563-3 Nerazorno ispitivanje — Karakterizacija i provjeravanje ultrazvučne višepretvorničke fazno upravljane opreme — 3. dio: Kombinirani sustavi (ISO 18563-3:2015; EN ISO 18563-3:2015)
Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment — Part 3: Combined systems (ISO 18563-3:2015; EN ISO 18563-3:2015)
ISO 19675 Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for a calibration block for phased array testing (PAUT)
Tehnike i podešavanje osjetljivosti
HRN EN ISO 16809:2019 Nerazorno ispitivanje — Mjerenje debljine ultrazvukom (ISO 16809:2017; EN ISO 16809:2019)
Non-destructive testing — Ultrasonic thickness measurement (ISO 16809:2017; EN ISO 16809:2019)
HRN EN ISO 16811 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Podešavanje osjetljivosti i mjernoga područja (ISO 16811:2012; EN ISO 16811:2014)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Sensitivity and range setting (ISO 16811:2012; EN ISO 16811:2014)
HRN EN ISO 15626 Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Tehnika ultrazvučne difrakcije (TOFD) — Razine prihvatljivosti (ISO 15626:2018; EN ISO 15626:2018)
Non-destructive testing of welds — Time-of-flight diffraction technique (TOFD) — Acceptance levels (ISO 15626:2018; EN ISO 15626:2018)
HRN EN ISO 16826 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Ispitivanja nepravilnosti okomitih na površinu (ISO 16826:2012; EN ISO 16826:2014)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Examination for discontinuities perpendicular to the surface (ISO 16826:2012; EN ISO 16826:2014)
HRN EN ISO 16827 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Karakterizacija i određivanje veličine prekidnosti (ISO 16827:2012; EN ISO 16827:2014)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and sizing of discontinuities (ISO 16827:2012; EN ISO 16827:2014)
ISO 4386-1:2019 Plain bearings — Metallic multilayer plain bearings — Part 1: Non-destructive ultrasonic testing of bond of thickness greater than or equal to 0,5 mmFounding
HRN EN ISO 16828 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Tehnika difrakcije kao metoda pronalaženja i procjene veličine prekidnosti (ISO 16828:2012; EN ISO 16828:2014)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities (ISO 16828:2012; EN ISO 16828:2014)
HRN EN ISO 17405 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje — Tehnika ispitivanja obloga dobivenih zavarivanjem, valjanjem i eksplozijom (ISO 17405:2014; EN ISO 17405:2014)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion (ISO 17405:2014; EN ISO 17405:2014)
HRN EN ISO 10863 Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Ultrazvučno ispitivanje — Upotreba tehnike difrakcije (TOFD) (ISO 10863:2011; EN ISO 10863:2011)
Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO 10863:2011; EN ISO 10863:2011)
HRN EN ISO 15626 Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Tehnika ultrazvučne difrakcije (TOFD) — Razine prihvatljivosti (ISO 15626:2018; EN ISO 15626:2018)
Non-destructive testing of welds — Time-of-flight diffraction technique (TOFD) — Acceptance levels (ISO 15626:2018; EN ISO 15626:2018)
HRN EN ISO 13588 Nerazorno ispitivanje zavara — Ultrazvučno ispitivanje — Upotreba automatske višepretvorničke tehnologije (ISO 13588:2019; EN ISO 13588:2019)
Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of automated phased array technology (ISO 13588:2019; EN ISO 13588:2019)
Zrakoplovstvo
HRN EN 4050-1 Zrakoplovni niz — Metode ispitivanja metalnih materijala — Ultrazvučno ispitivanje šipka, ploča, materijala namijenjena kovanju i otkivaka — 1. dio: Opći zahtjevi (EN 4050-1:2012)
Aerospace series — Test method for metallic materials — Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings — Part 1: General requirements (EN 4050-1:2012)
HRN EN 4050-2 Zrakoplovni niz — Metode ispitivanja metalnih materijala — Ultrazvučno ispitivanje šipka, ploča, materijala namijenjena kovanju i otkivaka — 2. dio: Izvođenje ispitivanja (EN 4050-2:2012)
Aerospace series — Test method for metallic materials — Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings — Part 2: Performance of test (EN 4050-2:2012)
HRN EN 3718 Nizovi o zrakoplovstvu — Metode ispitivanja metalnih materijala — Ultrazvučno ispitivanje cijevi (EN 3718:2012)
Aerospace series — Test method for metallic materials — Ultrasonic inspection of tubes (EN 3718:2012)
HRN EN 4050-3 Zrakoplovni niz — Metoda ispitivanja metalnih materijala — Ultrazvučno ispitivanje šipka, ploča, materijala namijenjena kovanju i otkivaka — 3. dio: Referentni blokovi (EN 4050-3:2012)
Aerospace series — Test method for metallic materials — Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings — Part 3: Reference blocks (EN 4050-3:2012)
HRN EN 4050-4 Zrakoplovni niz — Metoda ispitivanja metalnih materijala — Ultrazvučno ispitivanje šipka, ploča, materijala namijenjena kovanju i otkivaka — 4. dio: Kriteriji za prihvaćanje (EN 4050-4:2012)
Aerospace series — Test method for metallic materials — Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings — Part 4: Acceptance criteria (EN 4050-4:2012)
Željeznica
HRN EN 16729-1 Željeznički sustav — Infrastruktura — Nerazorno ispitivanje tračnica u kolosijeku — 1. dio: Zahtjevi za ultrazvučni pregled i načela vrednovanja (EN 16729-1:2016)
Railway applications — Infrastructure — Non-destructive testing on rails in track — Part 1: Requirements for ultrasonic inspection and evaluation principles (EN 16729-1:2016)
HRN EN 14730-1:2017 Željeznički sustav — Željeznički gornji ustroj — Aluminotermijsko zavarivanje tračnica — 1. dio: Odobravanje postupaka zavarivanja (EN 14730-1:2017)
Railway applications — Track — Aluminothermic welding of rails — Part 1: Approval of welding processes (EN 14730-1:2017)
Odljevci  
HRN EN 12680-1 Ljevarstvo — Ultrazvučno ispitivanje — 1. dio: Čelični odljevci za opću namjenu (EN 12680-1:2003)
Founding — Ultrasonic examination — Part 1: Steel castings for general purposes (EN 12680-1:2003)
ISO 4992-1 Steel castings — Ultrasonic testing — Part 1: Steel castings for general purposes
HRN EN 12680-2 Ljevarstvo — Ultrazvučno ispitivanje — 2. dio: Čelični odljevci za dijelove turbina (EN 12680-2:2003)
Founding — Ultrasonic examination — Part 2: Steel castings for highly stressed components (EN 12680-2:2003)
ISO 4992-2 Steel castings — Ultrasonic examination — Part 2: Steel castings for highly stressed components
HRN EN 12680-3 Ljevarstvo — Ultrazvučno ispitivanje — 3. dio: Odljevci od nodularnog lijeva (EN 12680-3:2011)
Founding — Ultrasonic testing — Part 3: Spheroidal graphite cast iron castings (EN 12680-3:2011)
Otkivci
HRN EN 10228-3 Nerazorno ispitivanje čeličnih otkivaka — 3. dio: Ultrazvučno ispitivanje feritnih ili martenzitnih čeličnih otkivaka (EN 10228-3:2016)
Non-destructive testing of steel forgings — Part 3: Ultrasonic testing of ferritic or martensitic steel forgings (EN 10228-3:2016)
HRN EN 10228-4 Nerazorno ispitivanje čeličnih otkivaka — 4. dio: Ultrazvučno ispitivanje austenitnh i austenitno-feritnih nehrđajućih čeličnih otkivaka (EN 10228-4:2016)
Non-destructive testing of steel forgings — Part 4: Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings (EN 10228-4:2016)
Zavareni spojevi  
HRN EN ISO 17640 Nerazorno ispitivanje zavara — Ultrazvučno ispitivanje — Tehnike, razine ispitivanja i ocjenjivanje (ISO 17640:2018; EN ISO 17640:2018)
Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018; EN ISO 17640:2018)
HRN EN ISO 2285 Nerazorno ispitivanje zavara — Ultrazvučno ispitivanje — Ispitivanje zavara u austenitnim čelicima i legurama na osnovi nikla (ISO 22825:2017; EN ISO 22825:2017)
Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2017; EN ISO 22825:2017)
HRN EN ISO 23279 Nerazorno ispitivanje zavara — Ultrazvučno ispitivanje — Karakterizacija indikacija u zavarima (ISO 23279:2017; EN ISO 23279:2017)
Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Characterization of indications in welds (ISO 23279:2017; EN ISO 23279:2017)
HRN EN ISO 11666 Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Ultrazvučno ispitivanje — Razine prihvatljivosti (ISO 11666:2018; EN ISO 11666:2018)
Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Acceptance levels (ISO 11666:2018; EN ISO 11666:2018)
Cijevi
HRN EN ISO 10893-8 Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 8. dio: Automatizirano ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti (ISO 10893-8:2011; EN ISO 10893-8:2011)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections (ISO 10893-8:2011; EN ISO 10893-8:2011)
HRN EN ISO 10893-9 Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 9. dio: Automatizirano ultrazvučno ispitivanje radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti kod traka/limova koji se upotrebljavaju za proizvodnju
zavarenih čeličnih cijevi (ISO 10893-9:2011; EN ISO 10893-9:2011)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture
of welded steel tubes (ISO 10893-9:2011; EN ISO 10893-9:2011)
HRN EN ISO 10893-10 Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 10. dio: Automatizirano ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi po cijelom opsegu (osim elektrolučno zavarenih pod praškom)
radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti (ISO 10893-10:2011; EN ISO 10893-10:2011)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection
of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-10:2011; EN ISO 10893-10:2011)
HRN EN ISO 10893-11 Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 11. dio: Automatizirano ultrazvučno ispitivanje šavnih zavara elektro-zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti
(ISO 10893-11:2011; EN ISO 10893-11:2011)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections
(ISO 10893-11:2011; EN ISO 10893-11:2011)
HRN EN ISO 10893-12 Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 12. dio: Automatizirano ultrazvučno ispitivanje debljine bešavnih i zavarenih (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) čeličnih cijevi po cijelome opsegu
(ISO 10893-12:2011; EN ISO 10893-12:2011)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 12: Automated full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes
(ISO 10893-12:2011; EN ISO 10893-12:2011)
ISO 10332 Non-destructive testing of steel tubes — Automated ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness
Vučeni proizvodi
HRN EN 10160 Ultrazvučno ispitivanje plosnatih čeličnih proizvoda s debljinom jednakom ili većom od 6 mm (tehnika odjeka) (EN 10160:1999)
Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) (EN 10160:1999)
HRN EN 10306 Željezo i čelik — Ultrazvučno ispitivanje H-profila s paralelnim prirubnicama i IPE-profila (EN 10306:2001)
Iron and steel — Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams (EN 10306:2001)
HRN EN 10307 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje austenitnih i austenitno-feritnih nehrđajućih plosnatih čeličnih proizvoda debljine jednake ili veće od 6 mm (tehnika odjeka) (EN 10307:2001)
Non-destructive testing — Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steels flat products of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method) (EN 10307:2001)
HRN EN 10308 Nerazorno ispitivanje — Ultrazvučno ispitivanje čeličnih šipka (EN 10308:2001)
Non destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars (EN 10308:2001)