Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Radiografska metoda

Temeljne norme
HRN EN ISO 5579Nerazorno ispitivanje — Radiografsko ispitivanje metalnih materijala upotrebom filma i rendgenskog ili gama zračenja — Osnovna pravila (ISO 5579:2013; EN ISO 5579:2013)
Non-destructive testing — Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays — Basic rules (ISO 5579:2013; EN ISO 5579:2013)
HRN EN 13068-3Nerazorno ispitivanje — Radioskopsko ispitivanje — 3. dio: Opća načela radioskopskog ispitivanja metalnih materijala uporabom X zraka i gama zraka (EN 13068-3:2001)
Non-destructive testing — Radioscopic testing — Part 3: General principles of radioscopic testing of metallic materials by X-rays and gamma rays (EN 13068-3:2001)
HRN EN ISO 11699-1Nerazorno ispitivanje — Film za industrijsku radiografiju — 1. dio: Razredba film-sustava za industrijsku radiografiju (ISO 11699-1:2008; EN ISO 11699-1:2011)
Non-destructive testing — Industrial radiographic film — Part 1: Classification of film systems for industrial radiography (ISO 11699-1:2008; EN ISO 11699-1:2011)
HRN EN ISO 11699-2Nerazorno ispitivanje — Film za industrijsku radiografiju — 2. dio: Provjera kemijske obrade filma pomoću referentnih vrijednosti (ISO 11699-2:2018; EN ISO 11699-2:2018)
Non-destructive testing — Industrial radiographic films — Part 2: Control of film processing by means of reference values (ISO 11699-2:2018; EN ISO 11699-2:2018)
ISO 5580Non-destructive testing — Industrial radiographic illuminators — Minimum requirements
HRN EN 25580Nerazorno ispitivanje — Iluminatori za industrijsku radiografiju — Najmanji zahtjevi (ISO 5580:1985; EN 25580:1992)
Non-destructive testing — Industrial radiographic illuminators — Minimum requirements (ISO 5580:1985; EN 25580:1992)
HRN EN ISO 14096-1Nerazorno ispitivanje — Kvalifikacija sustava za digitalizaciju radiografskog filma — 1. dio: Definicije, kvantitativna mjerenja parametara kvalitete slike, standardni referentni film i kvalitativna kontrola (EN 14096-1:2003)
Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitisation systems — Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control (EN 14096-1:2003)
HRN EN ISO 14096-2Nerazorno ispitivanje — Kvalifikacija sustava za digitalizaciju radiografskog filma — 2. dio: Minimalni zahtjevi (EN 14096-2:2003)
Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitisation systems — Part 2: Minimum requirements (EN 14096-2:2003)

HRN EN ISO 16526-1

Nerazorno ispitivanje — Mjerenje i ocjena napona rendgenske cijevi — 1. dio: Metoda djelitelja napona (EN 12544-1:1999)
Non-destructive testing — Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage — Part 1: Voltage divider method (EN 12544-1:1999)

HRN EN ISO 16256-2

Nerazorno ispitivanje — Mjerenje i ocjena napona rendgenske cijevi — 2. dio: Metoda provjere stalnosti napona uporabom debelog filtra (EN 12544-2:2000)
Non-destructive testing — Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage — Part 2: Constancy check by the thick filter method (EN 12544-2:2000)

HRN EN ISO 16526-3

Nerazorno ispitivanje — Mjerenje i ocjena napona rendgenske cijevi — 3. dio: Spektrometrijska metoda (EN 12544-3:1999)
Non-destructive testing — Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage — Part 3: Spectrometric method (EN 12544-3:1999)
HRN EN 12543-1Nerazorno ispitivanje — Značajke fokusnih točaka u industrijskim rendgenskim sustavima za uporabu pri nerazornom ispitivanju — 1. dio: Metoda pretraživanja (EN 12543-1:1999)
Non-destructive testing — Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing — Part 1: Scanning method (EN 12543-1:1999)
HRN EN 12543-2Nerazorno ispitivanje — Značajke fokusnih točaka u industrijskim rendgenskim sustavima za uporabu pri nerazornom ispitivanju — 2. dio: Radiografska metoda pomoću dijafragme s rupicom (EN 12543-2:2008)
Non-destructive testing — Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing — Part 2: Pinhole camera radiographic method (EN 12543-2:2008)
HRN EN 12543-3Nerazorno ispitivanje — Značajke fokusnih točaka u industrijskim rendgenskim sustavima za uporabu pri nerazornom ispitivanju — 3. dio: Radiografska metoda kamere s prorezom (EN 12543-3:1999)
Non-destructive testing — Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing — Part 3: Slit camera radiographic method (EN 12543-3:1999)
HRN EN 12543-4Nerazorno ispitivanje — Značajke fokusnih točaka u industrijskim rendgenskim sustavima za uporabu pri nerazornom ispitivanju — 4. dio: Metoda ruba (EN 12543-4:1999)
Non-destructive testing — Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing — Part 4: Edge method (EN 12543-4:1999)
HRN EN 12543-5Nerazorno ispitivanje — Značajke fokusnih točaka u industrijskim rendgenskim sustavima za uporabu pri nerazornom ispitivanju — 5. dio: Mjerenje efektivne veličine fokusne točke minifokusnih i mikrofokusnih rendgenskih cijevi (EN 12543-5:1999)
Non-destructive testing — Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing — Part 5: Measurement of the effective focal spot size of mini and micro focus X-ray tubes (EN 12543-5:1999)
HRN EN 12679Nerazorno ispitivanje — Određivanje veličine izvora zračenja u industrijskoj radiografiji — Radiografska metoda (EN 12679:2018)
Non-destructive testing — Radiographic testing — Determination of the size of industrial radiographic gamma sources (EN 12679:2018)
Kvaliteta radiograma  
HRN EN ISO 16371-1Nerazorno ispitivanje — Industrijska računalna radiografija s pohranom slike upotrebom fosfornih ploča — 2. dio: Osnovna načela za ispitivanje metalnih materijala upotrebom X zraka i gama zraka (ISO 16371-2:2017, ispravljena verzija 2018-05; EN ISO 16371-2:2017)
Non-destructive testing — Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates — Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays (ISO 16371-2:2017, Corrected version 2018-05; EN ISO 16371-2:2017)
ISO 16526-1Non-destructive testing — Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage — Part 1: Voltage divider method
ISO 16526-2Non-destructive testing — Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage — Part 2: Constancy check by the thick filter method
ISO 16526-3Non-destructive testing — Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage — Part 3: Spectrometric method
HRN EN ISO 19232-1Nerazorno ispitivanje — Kvaliteta radiograma — 1. dio: Određivanje kvalitete radiograma upotrebom žičanih indikatora (ISO 19232-1:2013; EN ISO 19232-1:2013)
Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicators (ISO 19232-1:2013; EN ISO 19232-1:2013)
HRN EN ISO 19232-2Nerazorno ispitivanje — Kvaliteta radiograma — 2. dio: Određivanje vrijednosti kvalitete slike upotrebom stepeničastoga indikatora kvalitete slike s provrtom (ISO 19232-2:2013; EN ISO 19232-2:2013)
Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 2: Determination of the image quality value using step/hole-type image quality indicators (ISO 19232-2:2013; EN ISO 19232-2:2013)
HRN EN ISO 19232-3Nerazorno ispitivanje — Kvaliteta radiograma — 3. dio: Razredi kvalitete slike (ISO 19232-3:2013; EN ISO 19232-3:2013)
Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 3: Image quality classes (ISO 19232-3:2013; EN ISO 19232-3:2013)
HRN EN ISO 19232-4Nerazorno ispitivanje — Kvaliteta radiograma — 4. dio: Eksperimentalno vrednovanje kvalitete slike i tablice kvalitete slike (ISO 19232-4:2013; EN ISO 19232-4:2013)
Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables (ISO 19232-4:2013; EN ISO 19232-4:2013)
HRN EN ISO 19232-5Nerazorno ispitivanje — Kvaliteta radiograma — 5. dio: Određivanje neoštrine slike i osnovne vrijednosti prostorne razlučivosti upotrebom dvostrukih žičanih indikatora kvalitete slike (ISO 19232-5:2018; EN ISO 19232-5:2018)
Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators (ISO 19232-5:2018; EN ISO 19232-5:2018)
Napredne tehnike
HRN EN ISO 16371-2Nerazorno ispitivanje — Industrijska računalna radiografija s pohranom slike upotrebom fosfornih ploča — 2. dio: Osnovna načela za ispitivanje metalnih materijala upotrebom X zraka i gama zraka (ISO 16371-2:2017, ispravljena verzija 2018-05; EN ISO 16371-2:2017)
Non-destructive testing — Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates — Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays (ISO 16371-2:2017, Corrected version 2018-05; EN ISO 16371-2:2017)
ISO 16371-1Non-destructive testing — Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates — Part 1: Classification of systems
HRN EN 14784-1Nerazorno ispitivanje — Industrijska računalna radiografija s uporabom fosfornih ploča — 1. dio: Razredba sustava (EN 14784-1:2005)
Non-destructive testing — Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates — Part 1: Classification of systems (EN 14784-1:2005)
HRN EN ISO 15708-1Nerazorno ispitivanje — Metode zračenja za računalnu tomografiju — 1. dio: Nazivlje (ISO 15708-1:2017; EN ISO 15708-1:2019)
Non-destructive testing — Radiation methods for computed tomography — Part 1: Terminology (ISO 15708-1:2017; EN ISO 15708-1:2019)
HRN EN ISO 15708-2Nerazorno ispitivanje — Metode zračenja za računalnu tomografiju — 2. dio: Načela, oprema i uzorci (ISO 15708-2:2017; EN ISO 15708-2:2019)
Non-destructive testing — Radiation methods for Computed tomography — Part 2: Principles, equipment and samples (ISO 15708-2:2017; EN ISO 15708-2:2019)
HRN EN ISO 15708-3Nerazorno ispitivanje — Metode zračenja za računalnu tomografiju — 3. dio: Provedba i tumačenje (ISO 15708-3:2017; EN ISO 15708-3:2019)
Non-destructive testing — Radiation methods for computed tomography — Part 3: Operation and interpretation (ISO 15708-3:2017; EN ISO 15708-3:2019)
HRN EN ISO 15708-4Nerazorno ispitivanje — Metode zračenja za računalnu tomografiju — 4. dio: Kvalifikacija (ISO 15708-4:2017; EN ISO 15708-4:2019)
Non-destructive testing — Radiation methods for computed tomography — Part 4: Qualification (ISO 15708-4:2017; EN ISO 15708-4:2019)
HRN EN ISO 20769-1Nerazorno ispitivanje — Radiografsko ispitivanje korozije i naslaga u cijevima upotrebom rendgenskog i gama zračenja — 1. dio: Radiografsko ispitivanje tangencijalnom tehnikom (ISO 20769-1:2018; EN ISO 20769-1:2018)
Non-destructive testing — Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays — Part 1: Tangential radiographic inspection (ISO 20769-1:2018; EN ISO 20769-1:2018)
HRN EN ISO 20769-2Nerazorno ispitivanje — Radiografsko ispitivanje korozije i naslaga u cijevima upotrebom rendgenskog i gama zračenja — 2. dio: Radiografsko ispitivanje tehnikom dvostruke stijenke (ISO 20769-2:2018; EN ISO 20769-2:2018)
Non-destructive testing — Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays — Part 2: Double wall radiographic inspection (ISO 20769-2:2018; EN ISO 20769-2:2018)
Zrakoplovstvo
HRN EN 2002-21Zrakoplovstvo — Metalni materijali — Metode ispitivanja — 21. dio: Radiografsko ispitivanje odljevaka (EN 2002-21:2019)
Aerospace series — Metallic materials — Test methods — Part 21: Radiographic testing of castings (EN 2002-21:2019)
Željeznica
HRN EN 16729-1Željeznički sustav — Infrastruktura — Nerazorno ispitivanje tračnica u kolosijeku — 1. dio: Zahtjevi za ultrazvučni pregled i načela vrednovanja (EN 16729-1:2016)
Railway applications — Infrastructure — Non-destructive testing on rails in track — Part 1: Requirements for ultrasonic inspection and evaluation principles (EN 16729-1:2016)
Odljevci 
HRN EN 12681-1Ljevarstvo — Radiografsko ispitivanje — 1. dio: Tehnika ispitivanja filmom (EN 12681-1:2017)
Founding — Radiographic testing — Part 1: Film techniques (EN 12681-1:2017)
HRN EN 12681-2Ljevarstvo — Radiografsko ispitivanje — 2. dio: Tehnika ispitivanja digitalnim detektorima (EN 12681-2:2017)
Founding — Radiographic testing — Part 2: Techniques with digital detectors (EN 12681-2:2017)
ISO 4993Steel and iron castings — Radiographic testing
Zavareni spojevi 
HRN EN ISO 10893-7Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 7. dio: Digitalno radiografsko ispitivanje šavnog zavara elektrolučno zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja nepravilnosti (ISO 10893-7:2019; EN ISO 10893-7:2019)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-7:2019; EN ISO 10893-7:2019)
HRN EN ISO 17636-1Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Radiografsko ispitivanje — 1. dio: Tehnike snimanja rendgenom i izotopom primjenom filma (ISO 17636-1:2013; EN ISO 17636-1:2013)
Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013; EN ISO 17636-1:2013)
HRN EN ISO 17636-2Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Radiografsko ispitivanje — 2. dio: Tehnike snimanja rendgenom i izotopom primjenom digitalnih detektora (ISO 17636-2:2013; EN ISO 17636-2:2013)
Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2:2013; EN ISO 17636-2:2013)
HRN EN ISO 10675-1Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Razine prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje — 1. dio: Čelik, nikal, titan i njihove legure (ISO 10675-1:2016; EN ISO 10675-1:2016)
Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2016; EN ISO 10675-1:2016)
HRN EN ISO 10675-2Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva — Razine prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje — 2. dio: Aluminij i njegove legure (ISO 10675-2:2017; EN ISO 10675-2:2017)
Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2017; EN ISO 10675-2:2017)
Cijevi 
HRN EN ISO 10893-6Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 6. dio: Radiografsko ispitivanje šavnog zavara elektrolučno zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja nepravilnosti (ISO 10893-6:2019; EN ISO 10893-6:2019)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-6:2019; EN ISO 10893-6:2019)