Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Penetrantska metoda

Temeljne norme
HRN EN ISO 3452-1Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima — 1. dio: Opća načela (ISO 3452-1:2013, ispravljena verzija 2014-05-01; EN ISO 3452-1:2013)
Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles (ISO 3452-1:2013, Corrected version 2014-05-01; EN ISO 3452-1:2013)
HRN EN ISO 3059Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima i ispitivanje magnetnim česticama — Uvjeti promatranja
Non-destructive testing — Penetrant testing and magnetic particle testing — Viewing conditions
HRN EN ISO 3452-2Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima — 2. dio: Ispitivanje penetrantnih materijala
Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 2: Testing of penetrant materials
HRN EN ISO 3452-3Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima — 3. dio: Referencijski etaloni (ISO 3452-3:2013; EN ISO 3452-3:2013)
Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 3: Reference test blocks (ISO 3452-3:2013; EN ISO 3452-3:2013)
HRN EN ISO 3452-4Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima — 4. dio: Oprema
Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 4: Equipment
HRN EN ISO 3452-5Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima — 5. dio: Ispitivanje penetrantima pri temperaturama višim od 50 °C
Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 5: Penetrant testing at temperatures higher than 50 °C
HRN EN ISO 3452-6Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima — 6. dio: Ispitivanje penetrantima pri temperaturama nižim od 10 °C
Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 6: Penetrant testing at temperatures lower than 10 °C
Primijenjene (proizvodne) norme
HRN EN 1371-1Ljevarstvo — Ispitivanje tekućim penetrantima — 1. dio: Odljevci iz pješčanih kalupa, kokilni odljevci i niskotlačni odljevci
Founding — Liquid penetrant testing — Part 1: Sand, gravity die and low pressure die castings
HRN EN 1371-2Ljevarstvo — Ispitivanje tekućim penetrantima — 2. dio: Odljevci lijevani postupkom s istaljivim modelima (EN 1371-2:2015)
Founding — Liquid penetrant testing — Part 2: Investment castings (EN 1371-2:2015)
ISO 4987Steel castings — Liquid penetrant inspection
HRN EN 10228-2Nerazorno ispitivanje čeličnih otkovaka — 2. dio: Ispitivanje penetrantima (EN 10228-2:1998)
Non-destructive testing of steel forgings — Part 2: Penetrant testing (EN 10228-2:1998)
HRN EN ISO 23277Nerazorno ispitivanje zavara — Ispitivanje penetrantima — Razine prihvatljivosti (ISO 23277:2015; EN ISO 23277:2015)
Non-destructive testing of welds — Penetrant testing — Acceptance levels (ISO 23277:2015; EN ISO 23277:2015)
HRN EN ISO 10893-2Nerazorno ispitivanje čeličnih cijevi — 2. dio: Automatizirano ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim elektrolučno zavarenih pod praškom)
čeličnih cijevi vrtložnim strujama radi otkrivanja nepravilnosti (ISO 10893-2:2011; EN ISO 10893-2:2011)
Non-destructive testing of steel tubes — Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded)
steel tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-2:2011; EN ISO 10893-2:2011)
HRN EN ISO 12706Nerazorno ispitivanje — Ispitivanje penetrantima — Terminološki rječnik (ISO 12706:2009; EN ISO 12706:2009)
Non-destructive testing — Penetrant testing — Vocabulary (ISO 12706:2009; EN ISO 12706:2009)